Utilizando o VirtualBox 1.5.4 no (k)ubuntu 8.04 Hardy Heron